Všeobecné podmínky

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY MAGISTRA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU „MAGISTRA PROGRAM VÍCE VÝHOD“

s platností od 1.3.2020

dále jen „Podmínky“

Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1. Magistra Věrnostní program „Magistra Program více výhod“ provozuje společnost MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 319/3, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16894 (dále jen „Magistra“).
1.2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z členství v Magistra věrnostním programu „Magistra Program více výhod“ (dále jen „Magistra Program více výhod“), v rámci něhož je účastníkům vydávána věrnostní karta „Karta Více výhod“, provozovaného na lékárnách ze sítě Magistra lékárny, jejichž seznam je zveřejněn na internetové adrese: www.magistralekarny.cz (dále jen „Magistra lékárny“).

Článek 2: Vznik členství

2.1. Účastníkem Magistra Programu více výhod může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18-ti let jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel) která: a) řádně vyplní registrační formulář alespoň v rozsahu povinných osobních údajů a udělí souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s těmito Podmínkami tím, že na registrační formulář připojí svůj vlastnoruční podpis, a odevzdá jej na Magistra lékárně, na které jí byl registrační formulář vydán. Získal-li spotřebitel registrační formulář jinak, odevzdá jej na Magistra lékárně dle svého výběru. Karta Více výhod se předává na Magistra lékárně po odevzdání registračního formuláře (dále jen „domovská lékárna“) nebo b) řádně alespoň v rozsahu povinných osobních údajů vyplní online registrační formulář na adrese: www.vicevyhod.cz, jehož součástí je i souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a těmito Podmínkami a odešle prostřednictvím tlačítka Pokračovat společnosti Magistra. V případě úspěšného odeslání online registračního formuláře mu bude odeslán registrační kód na emailovou adresu, kterou vyplnil v online registračním formuláři, Tento kód si zájemce o účast uschová, a následně ho sdělí na své domovské Magistra lékárně, kterou v online registračním formuláři zájemce určil. Karta Více výhod bude připravena pro zájemce k převzetí a předání na jím určené Magistra lékárně zpravidla do 2 pracovních dní, nejpozději do týdne ode dne sdělení unikátního kódu domovské lékárně. nebo c) vyjádří oprávněný zájem o členství v Magistra Programu více výhod tím, že v lékárně sdělí emailový a telefonní kontakt, a následně udělí souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů online prostřednictvím potvrzení emailové zprávy, která mu je automaticky odeslána.
2.2. Členství v Magistra Programu více výhod vzniká zájemci (dále již „účastník“)okamžikem převzetí věrnostní karty „Karta Více výhod“ účastníkem na domovské lékárně (dále jen „registrace“).
2.3. Bezprostředně po registraci může být účastník prostřednictvím poskytnutého emailu nebo telefonu společností Magistra vyzván, aby potvrdil uvedené kontaktní údaje a v případě zájmu doplnil i další nepovinné údaje uvedené na registračním formuláři, které neposkytl.
2.4. Společnost Magistra si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností o registraci zájemců do Magistra Programu více výhod, jakož i jakýchkoli změnách registrace účastníků. Společnost Magistra je zejména oprávněna zamítnout žádost zájemce o účast v Magistra Programu více výhod, jakož i ukončit již vzniklé členství účastníka, popřípadě zamítnout žádost o změnu registrace, zejména v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním či změnovém formuláři anebo při podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany zájemce/účastníka. V případě sporů týkajících se vzniku a existence členství v Magistra Programu více výhod rozhoduje s konečnou platností společnost Magistra.
2.5. Každá osoba může být registrována, tj. stát se účastníkem Magistra Programu více výhod pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Na členství v Magistra Programu více výhod není právní nárok.
2.6. Účast v Magistra Programu více výhod je dobrovolná.
2.7. Na základě registrace společnost Magistra zřídí účastníku online uživatelský účet. Přístup do svého uživatelského účtu získá účastník na adrese www.vicevyhod.cz po zadání čísla jeho Magistra Karty více výhod a jím zvoleného hesla. Volbu hesla účastník provede v rámci prvého přihlášení do uživatelského účtu. Přístup do uživatelského účtu může podléhat dalšímu ověření ze strany společnosti Magistra. Účastník je oprávněn kdykoli po dobu členství v Magistra Programu více výhod své přístupové heslo do uživatelského účtu změnit. Uživatelský účet účastníka obsahuje přehled výhod a služeb poskytovaných účastníku Magistra Programu více výhod (tj. přehled aktuálních nabídek a cenových akcí pro držitele Karty více výhod, přehled osobních slevových kupónů účastníka, atd.). Dále v rámci uživatelského účtu může účastník provádět změnu vybraných údajů.

Článek 3: Členství v Magistra Programu více výhod

Obecná část

3.1. Účastník Magistra Programu více výhod potvrzuje, že se seznámil s jeho Podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
3.2. Účastník se zavazuje každou změnu jeho údajů, které poskytl v rámci registračního formuláře, jakož i následně v průběhu účasti ve věrnostním programu, oznámit společnosti Magistra bez zbytečného odkladu přímo na domovské lékárně vyplněním a odevzdáním změnového formuláře (poskytován na každé z Magistra lékáren). Společnost Magistra nenese jakoukoli odpovědnost za škodu vzniklou účastníku z důvodu chyb, popřípadě poskytnutí neúplných údajů ze strany účastníka.
3.3. Karta Více výhod slouží k identifikaci účastníka. Účastník je povinen se prokázat Magistra Kartou více výhod při každém nákupu na Magistra lékárně, chce-li využít výhody plynoucí z účasti v Magistra Programu více výhod.
3.4. Karta Více výhod zůstává ve vlastnictví společnosti Magistra. Jakákoli odpovědnost společnosti Magistra za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou Magistra Karty více výhod je vyloučena.
3.5. Karta Více výhod je přenosná, může je tedy použít i jiná osoba odlišná od účastníka, které ji účastník poskytl. Kartu Více výhod lze použít ve vybraných Magistra lékárnách. Seznam vybraných lékáren je k dispozici na www.vicevyhod.cz.
3.6. Ztrátu, zničení či odcizení Magistra Karty více výhod je účastník povinen ihned oznámit společnosti Magistra na domovské lékárně. Nová Karta Více výhod je účastníku vydána na jeho žádost v domovské lékárně zpravidla do 2 pracovních dnů, nejpozději do týdne ode dne podání žádosti.

Článek 4: Členství v Magistra Programu více výhod

Zvláštní část

4.1. Jaké výhody přináší Karta Více výhod jejímu držiteli:
4.1.1. Držitel Karty Více výhod má nárok na zvýhodněnou cenu vybraných volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží. Aktuální informace o zvýhodněných cenách zboží poskytovaných s Kartou Více výhod jsou dostupné na domovské lékárně, v letácích a na www.magistralekarny.cz.
4.1.2. Držiteli Karty Více výhod mohou být nabídnuty slevové kupony na vybrané volně prodejné přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a ostatní zboží. Tyto kupony obsahují marketingové nabídky s omezenou časovou platností. Kupony mohou být uplatněny na Magistra lékárnách. Kupony jsou distribuovány elektronicky, formou SMS nebo poštovní zásilkou. Slevu uvedenou na slevovém kuponu nelze vyplatit v hotovosti.
4.1.3. Držiteli Karty Více výhod je dále poskytován společností Magistra informační servis o aktuálních marketingových akcích Magistra lékáren, společnosti Magistra, popřípadě jejích smluvních partnerů a informační servis v oblasti zdravotní péče. Tyto služby jsou poskytovány formou zasílání sdělení prostřednictvím emailu, SMS či poštovní zásilky. Účastník bere na vědomí, že podmínkou zasílání sdělení ve formě emailu či SMS je platný souhlas účastníka se zasíláním obchodních sdělení.
4.1.4. Držitel Karty Více výhod má rovněž možnost využít rezervace léků a léčivých přípravků na recept od lékaře jakož i rezervace volně prodejného zboží. Pravidla rezervace jsou dostupná na www.vicevyhod.cz.
4.1.5. Společnost Magistra je oprávněna nad rámec slev a výhod uvedených v tomto článku Podmínek poskytnout účastníkům i jiné slevy či výhody v rámci místně či časově omezených akcí za podmínky, že pravidla takové akce budou před jejím zahájením zveřejněna na internetových stránkách www.magistralekarny.cz. V případě, že akce bude místně omezena pouze na vybrané Magistra lékárny, budou pravidla akce dostupná taktéž v dotčených Magistra lékárnách.

Článek 5: Zpracování osobních údajů účastníků

5.1. Při registraci uděluje účastník společnosti Magistra a též jeho domovské lékárně (provozovateli domovské lékárny), souhlas (podpisem listinného registračního formuláře nebo odesláním elektronického registračního formuláře) se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem jeho účasti v Magistra Programu více výhod a dále za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Při registraci rovněž uděluje účastník výslovně svůj souhlas, aby společnost Magistra i domovská lékárna (provozovatel domovské lékárny) v rámci údajů týkajících se nákupní historie zpracovávali taktéž zvláštní kategorii údajů vypovídajících o zdravotním stavu účastníka. Při zpracování osobních údajů účastníka je společnost Magistra, stejně jako domovská lékárna v postavení správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jakož i v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).
5.2. Pro účely členství v Magistra Programu více výhod je účastník povinen poskytnout jeho údaje alespoň v následujícím rozsahu (dále jen „povinné údaje“): jméno, příjmení, číslo pojištěnce, emailová adresa, telefonní číslo. Na vůli účastníka je poskytnutí i dalších údajů uvedených v registračním formuláři (dále jen „dobrovolné údaje“). Poskytnutí povinných osobních údajů a dále údajů dle odst. 5.3. níže je podmínkou účasti v Magistra Programu více výhod.
5.3. Se souhlasem účastníka společnost Magistra k výše uvedeným údajům přiřazuje i další osobní údaje účastníka včetně citlivých, které Magistra lékárny či společnost Magistra shromáždila či shromáždí při prodeji zboží účastníkovi (nákupní historie). Osobní údaje (včetně údajů vypovídajících o zdravotním stavu) poskytnuté v rámci rezervace léků a léčivých přípravků na předpis od lékaře, příp. rezervace volně prodejného zboží se považují za osobní údaje týkající se nákupní historie. Osobní údaje dle tohoto odstavce spolu s povinnými údaji a dobrovolnými údaji dále společně jen „osobní údaje“.
5.4. Společnost Magistra je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů účastníka třetí osobu jakožto zpracovatele.
5.5. Společnost Magistra se zavazuje k provedení všech potřebných, rozumných, technických a bezpečnostních opatření za účelem ochrany osobních údajů účastníka.
5.6. Účastník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
5.7. Osobní údaje jsou společností Magistra uchovávány pro účely uvedené v odst. 5.1. tohoto článku po dobu trvání členství účastníka v Magistra Programu více výhod.
5.8. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci společnosti Magistra a pověří-li zpracovatele, jeho zaměstnanci. V rámci automatizovaného zpracování bude docházet i k profilování, spočívajícím v analytickém vyhodnocováním zdravotních potřeb účastníka a k vyhodnocování vzájemných interakcí užívaných léčiv.
5.9. Poskytnutí osobních údajů účastníkem je dobrovolné. Účastník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a další práva plynoucí z ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník je oprávněn žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, kterou mu je společnost Magistra povinna bez zbytečného odkladu předat. Za poskytnutí informace je společnost Magistra oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zjistí-li účastník, popřípadě se domnívá, že společnost Magistra provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Magistra o vysvětlení, jakož i požadovat, aby společnost Magistra odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Tím není dotčeno právo účastníka obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dle nařízení GDPR má účastník tato další práva: právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“), právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka, právo na přenositelnost údajů. V případě, že má účastník zájem na uplatnění svých práv ohledně zpracování osobních údajů, může se obrátit na pověřence osobních údajů na: dpo@magistra.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti Magistra.
5.10. Účastník je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to i jen zčásti odvolat emailem na info@vicevyhod.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti Magistra. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, stejně jako jeho zúžení pod rozsah tak, že nebude zahrnovat povinné údaje a údaje týkající se nákupní historie účastníka je důvodem zániku členství v Magistra Programu více výhod.
5.11. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je účastník oprávněn bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou.

Článek 6: Zánik členství

6.1. Členství účastníka v Magistra Programu více výhod zaniká:
6.1.1. na základě žádosti účastníka o ukončení členství doručené osobě na kterékoli Magistra lékárně, dále dopisem na adresu sídla společnosti Magistra. Členství zaniká ke dni doručení takové žádosti.
6.1.2. odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníkem, popřípadě jeho zúžení tak, že nebude zahrnovat povinné údaje a údaje týkající se nákupní historie dle článku 5 odst. 5.2. těchto Podmínek, 6.1.3. na žádost účastníka v souladu s článkem 7 odst. 7.1. těchto Podmínek,
6.1.4. smrtí účastníka.

6.2. Společnost Magistra je dále oprávněna ukončit členství kteréhokoli účastníka v Magistra Programu více výhod i bez udání důvodu, zejména však:
6.2.1. pokud Karta Více výhod nebyla účastníkem použita déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
6.2.2. zneužije-li účastník Kartu Více výhod, popřípadě jakoukoli z výhod plynoucích ze členství v Magistra Programu více výhod.
6.2.3. zjistí-li, že účastník poskytl při registraci, jakož i za doby trvání členství nesprávně či nepravdivě své osobní údaje.
6.2.4. zjistí-li, že totožný účastník se registroval opakovaně. V tomto případě je společnost Magistra oprávněna ponechat jakoukoli z registrací v platnosti, popřípadě žádnou.
6.2.5. poruší-li účastník některou z povinností vyplývající z těchto Podmínek.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

7.1. Společnost Magistra si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky změnit. Veškeré změny či doplnění těchto Podmínek se zveřejňují na internetové stránce www.magistralekarny.cz, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Účastník je oprávněn v této lhůtě své členství v Magistra Programu více výhod ukončit s účinností ke dni doručení oznámení, nesouhlasí-li se změnami Podmínek. Pokud tak účastník neučiní, má se za to, že se změnami či doplněním Podmínek souhlasí.
7.2. Aktuální Podmínky jsou dostupné na adrese: www.magistralekarny.cz.
7.3. Společnost Magistra může kdykoli Magistra Program více výhod i bez udání důvodu ukončit.
7.4. Účastník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, jsou k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.
7.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1.3.2020 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky věrnostního programu „Magistra Program více výhod“.

 

Zásady ochrany osobních údajů v mobilní aplikaci Moje Magistra

 

I. Úvod

 1. Předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů v rámci mobilní aplikace „Moje Magistra“ (dále jen „zásady“) je podrobné vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany společnosti MAGISTRA a.s., IČ: 248 01 011, se sídlem Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16894 (dále jen „správce“), při provozování mobilní aplikace „Moje Magistra“ (dále jen „mobilní aplikace“) pro klienty lékáren zařazených do sítě Magistra lékárny, jejichž seznam je zveřejněn na internetové adrese: magistralekarny.cz (dále jen „Magistra lékárny“) Správce určuje účel a prostředky zpracov
 2. ání osobních údajů v mobilní aplikaci.
 3. V rámci mobilní aplikace jsou zpracovávány osobní údaje uživatele mobilní aplikace (dále také jen „uživatel“ či „subjekt“). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon; osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „osobní údaj“ či „údaj“).
 4. Uživatelem mobilní aplikace může být jak účastník věrnostního programu, tak uživatel, který není účastníkem věrnostního programu.
 5. Některé funkce mobilní aplikace mohou být přístupné pouze účastníkům věrnostního programu „Magistra Program více výhod“ (dále jen „věrnostní program“), kterým může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let. Vznik a zánik členství subjektu ve věrnostním programu, práva a povinnosti subjektu vyplývající z jeho členství ve věrnostním programu a zásady zpracování osobních údajů v rámci věrnostního programu se řídí Všeobecnými podmínkami věrnostního programu Magistra Program více výhod, která jsou dostupná na stránkách https://www.magistra.cz/vseobecne-podminky (dále jen „VOP“).
 6. Správcem osobních údajů uživatele, který není účastníkem věrnostního programu a využije službu Rezervace léku (a poskytne osobní údaje v rozsahu: email, telefon) je provozovatel lékárny, kterou si klient vybral k rezervaci.
 7. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací prováděná s osobními údaji automatizovaně nebo manuálně, prostředky výpočetní techniky i jinými prostředky, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „zpracování“).
 8. Subjekt je povinen si tyto zásady pečlivě prostudovat. V případě, že subjekt kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na správce, jehož kontaktní údaje jsou specifikovány níže.
 9. K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivostí. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou platnou právní úpravou.
 10. Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti. Správce dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.

 

II. Kontaktní údaje správce

 1. Kontaktní údaje správce jsou následující:
  a) MAGISTRA a.s., IČ: 248 01 011, se sídlem Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2
  b) https://www.magistra.cz/
  c) infolinka 736 755 255 v provozu ve všední dny 8-15. Mimo tuto dobu nás prosím kontaktujte emailem.
  d) email: info@magistra.cz
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující: dpo@magistra.cz
 3. Kontaktní údaje jednotlivých provozovatelů lékáren jsou uvedeny přímo v aplikaci.

 

 

III. Způsob sběru osobních údajů

 1. Při vložení údajů do mobilní aplikace za účelem využití mobilní aplikace nebo využití dat ze senzorů mobilního zařízení pro některý z níže uvedených účelů.
 2. Při registraci do věrnostního programu.
 3. Při udělení souhlasu v mobilním zařízení ke sběru lokalizačních údajů (zpravidla GPS).
 4. Při komunikaci nebo přihlášení k odběru marketingových nebo informačních sdělení.
 5. Při účasti na aktivitách, nabídkách a programech správce.
 6. V rámci účasti na online komunitě okolo mobilní aplikace.
 7. Při využití mobilní aplikace ke spojení s aplikací, nebo službou třetí strany.
 8. Při vzájemné komunikaci prostřednictvím sociálních sítí.
 9. Při zpracování osobních údajů v rámci obchodu nabízející aplikaci ke stažení
 10. Při zpracování technických informací o provozu aplikace a chybách.

 

IV. Účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány tak, aby bylo možno zajistit řádné užívání mobilní aplikace uživatelem. Osobní údaje poskytuje uživatel dobrovolně, a to v případě uživatele, který je účastníkem věrnostního programu za účelem účasti v tomto programu a v případě uživatele, který není účastníkem věrnostního programu za účelem rezervace.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je tedy zajištění poskytnutí veškerých služeb mobilní aplikace, včetně výhod a služeb vyplývajících z případného členství uživatele ve věrnostním programu, včetně geograficky relevantních nabídek, služeb a informací.

 

V. Právní základ zpracování

 1. Právním základem zpracování je plnění smluvní povinnosti.
 2. Právním základem zpracování může být rovněž plnění právní povinnosti, a to zpravidla v případech jednoznačně stanovených zákonem, nebo na základě dožádání, nebo jiné součinnosti s orgány veřejné moci.
 3. Právním základem zpracování při poskytování služeb mobilní aplikace nad rámec zpracování nezbytných pro splnění smluvní nebo právní povinnosti je oprávněný zájem správce, a to s výjimkou případů, kdy oprávněný zájem správce je převážen zájmem na ochraně základních práv a svobod uživatele.
 4. Za zpracování v mezích oprávněného zájmu se považuje zejména:
  a) Zasílání obchodních sdělení. Subjektům, kteří si již v minulosti na základě rezervace prostřednictvím mobilní aplikace zakoupili v některé z Magistra lékáren volně prodejné zboží či vyzvedli léčivé přípravky z receptu může příslušná Magistra lékárna zasílat obchodní sdělení ohledně podobného produktu.
  b) Komunikace mezi správcem a uživatelem týkající se poskytovaných služeb, jejich změn a podmínek jejich využívání, včetně reakce na dotazy, požadavky a stížnosti. Za tímto účelem může správce zasílat nezbytnou komunikaci, včetně e-mailové, a to i za situace, kdy si uživatel odhlásil odběr jiných sdělení. Tato komunikace nevyžaduje souhlas uživatele.
  c) Odpovědi na požadavky uživatele. Reakce na požadavky technické podpory, online služeb, informací o produktech a službách a případně jiné komunikace zahájené uživatelem. Toto zpracování zahrnuje i řešení technických problémů, případně jiných požadavků technické podpory.
  d) Průzkumy. Zasílání dotazníků týkajících se kvality poskytovaných služeb.
  e) Soulad s právními předpisy. Spolupráce při kontrolách, šetřeních, případně jiných úkonech prováděných orgány veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.
  f) Zvyšování kvality a vývoj. Pro zlepšení úrovně kvality poskytovaných služeb, vylepšení uživatelských zkušeností a zlepšení technického řešení mobilní aplikace, včetně zavedení nových funkcí, analýzy, testování, řízení rizik a administrativním účelům.
  g) Dodržování podmínek. Zajištění dodržování, nebo případné vymáhání dodržování obchodních podmínek, podmínek zpracování osobních údajů, případně jiných relevantních podmínek poskytování služby.
 5. V případech, kdy není správce oprávněn zasílat obchodní sdělení na základě svého oprávněného zájmu, je možné taková obchodní sdělení zasílat pouze na základě souhlasu.
 6. Po odvolání souhlasu může být právním základem oprávněný zájem správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv.

 

VI. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:
  a) u uživatelů, kteří jsou účastníky věrnostního programu v rozsahu osobních údajů poskytnutých v rámci věrnostního programu
  b) u uživatelů, kteří nejsou účastníky věrnostního programu v rozsahu: telefon a e-mailová adresa.
 2. Při udělení souhlasu v mobilním zařízení ke sběru lokalizačních údajů (zpravidla GPS) jsou osobní údaje subjektu zpracovávány i v tomto rozsahu.
 3. Správce při provozování mobilní aplikace zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů vypovídající o zdravotním stavu pouze u uživatelů, kteří jsou účastníky věrnostního programu.

 

VII. Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu budou zpracovávány po dobu využívání služeb mobilní aplikace, respektive v souladu se zpracováním osobních údajů v rámci věrnostního programu.
 2. Vymazáním aplikace nedochází ani k ukončení členství ve věrnostním programu ani k odvolání již poskytnutých souhlasů.
 3. Osobní údaje subjektu jsou po odvolání souhlasu uchovávány z důvodu oprávněného zájmu správce spočívajícím v právu na obhajobu a výkon práv, a to pouze v omezeném nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou.

VIII. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci

 1. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (taková osoba dále jen „zpracovatel“). Zpracování bude prováděno rovněž prostředky výpočetní techniky.
 2. Subjekt bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů subjektu pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií:
  – osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby;
  – osoby poskytující IT služby;
  – osoby zabývající se marketingem;
  – osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů;
  – osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů;
  – osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací;
  – osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích; - osoby zabývající se zjišťováním zákaznické spokojenosti.
 3. Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do věrnostního programu. Těmito příjemci jsou zejména osoby provozující Magistra lékárny.
 4. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.
 5. Mobilní aplikace není žádným způsobem napojena na Státní ústav kontroly léčiv.
 6. U uživatelů, kteří jsou účastníci věrnostního programu, je prováděno profilování (spočívající v analytickém vyhodnocování zdravotních potřeb účastníka a k vyhodnocování vzájemných interakcí užívaných léčiv.) Uživatelé, kteří nejsou účastníky věrnostního programu, nebudou profilováni.

 

IX. Uplatnění práv, odvolání souhlasu

 1. Veškeré dotazy, poznámky či žádosti týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, může subjekt směřovat na kontakty správce uvedené v čl. II odst. 1 těchto zásad.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jiné volby, které učinil uživatel na mobilním zařízení je možné odvolat, nebo změnit pouze přímo na mobilním zařízením. Správce nedisponuje možností vzdáleně ovlivnit souhlasy, či nastavení učiněné přímo na mobilním zařízení.
 3. Nastavení mobilního zařízení je ve výlučné kompetenci uživatele, správce nenese žádnou odpovědnost za nevhodné nebo nesprávné nastavení, které povede k omezení služeb, nebo k poskytování služeb v jiném než požadovaném rozsahu.
 4. Není-li dotaz či žádost subjektu ke zpracování osobních údajů dle tohoto článku uspokojivě vyřízena, či má subjekt jiný dotaz, může se obrátit na pověřence správce pro ochranu osobních údajů na kontaktech uvedených v čl. II odst. 2 těchto zásad.
 5. O ukončení zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky může subjekt požádat též způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení.
 6. Žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek subjektu bude po přijetí správcem zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 1 měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce. Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických kontaktů (telefon, e-mailová adresa) bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.
 7. V případě potřeby mohou být při vyřizování požadavků dle tohoto článku VIII. zásad ze strany správce vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech, pro ochranu práv subjektů, může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.
 8. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru.

 

X. Podrobné poučení o právech

 1. Právo na přístup
  – Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování,         existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnosti u dozorového úřadu.
  – Správce má nastavena opatření, aby každému subjektu poskytl veškeré informace a sdělení o zpracování. Správce informace poskytne elektronicky, popřípadě písemně.
  – Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu, ledaže nemůže věrohodně zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.
  – Veškeré informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
  – Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.
 1. Právo na opravu
  – Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají.
  – S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 1. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

  – Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: 
         g) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
         h) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
         i) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
         j) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo
            vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
        k) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Právo na omezení zpracování

  – Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 1. Právo na přenositelnost údajů

  – Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které sdělil správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; nebo
  b) zpracování se provádí automatizovaně.

  – Předmětem „Práva na přenositelnost“ nejsou data získaná činností správce.
  – Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
  – Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“.
  – Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


 2. Právo vznést námitku

  – Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce.

  – Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely obrany proti nárokům subjektu, vymáhání pohledávek správce, k doložení souladu při provádění kontroly ze strany orgánu dozoru, má subjekt právo vznést kdykoliv námitku. Správce na základě této námitky přezkoumá zpracování a osobní údaje dále nezpracovává, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 1. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
  – Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným      způsobem významně dotýká.
  – Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí při provozování věrnostního programu výhradně na automatizovaném zpracování a profilování, které je správcem prováděno, nemá pro subjekt právní účinky, ani se jej významně nedotýká.

 

 

Platnost od 1. 10. 2019

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace